ماشین هوشمند

 

جسم ماشین هوشمند روح

  

 

در مقام بزرگی روح هرچند من خرد تر از آنم که کلامی به قلم جاری کنم اما به نظر من روح بزرگ است جسم نیز باید از تمام گناهان مبرا بماند و هرگز خطایی از جسم سر نزند،جسم دو نشانگر دارد که قابلیت و درجه بالا یا پایین روح را نشان می دهند و آن چشمان انسان است که وقتی انسان اعمال نیک انجام می دهد چشمانش از نور الهی لبریز و وجودش برای دیگران مایه مسرت و شادیست اما وقتی کسی از گناه و خطا لبریز می شود چشمانش  پریشان و قلبش آکنده از گناه و وجودش برای دیگران نا خوش آیند و نامطلوب می شود.

روزی رو به خداوندگار اظهار عجز و بندگی می کردم در حالی که نمی دانستم چه می خوانم و ریز کارهای روزانه از جلوی چشمانم می گذشت لحظه ایی به این فکر افتادم که آیا انسان بعد از مرگ جز روحش باز ستانده می شود ؟ و آیا انسان همان نیست که بعد از مرگ جسمش توسط مورچه ها تکه تکه می شود؟ پس چرا انسان باید با آلوده کردن روح توسط جسمش خودش را نزد خود و خدایش خراب و بی آبرو کند، افسوس که ما ثانیه  ها و لحظات زیادی از عمرمان نمانده است ، و ما به هزاران خبط و خطا دست می زنیم ،بی آنکه بدانیم جسم فقط کالبد و مرکب روح ماست روح است که باید پرورش پیدا  کند نه جسممان ،روح سوار است و جسم وسیله نقلیه ماست،ما آمدیم تا روح مان را به روح بزرگ ،روح خدا نزدیک کنیم تا بهترین باشیم. قطره ایی باشیم تا به دریای وجود خدا بپیوندیم ،خیلی ها می گویند نمی شود اینقدر گناه و خطا هست انقدر جذابیت هست که نمی شود بفکر خودمان نباشیم اما اگر می دانستند انسان روحیست که سوار ماشین جسم است کمتر بفکر ماشین هوشمندشان بودند و بیشتر بفکر خود یعنی روحشان می افتادند.امید اینکه همه انسانها ی جهان از جمله خودم بهتر منیت خود را بشناسیم و بیش از پیش به وجود خود و به بزرگی روح خود پی ببریم.

/ 0 نظر / 7 بازدید