پیاز سلطنتی

زندگی خیلی لذت بخشه وقتی چشما و گوشها و زبونتو می بندی  و سرتو مثه کبک می کنی زیر برف،چون اگه از جان گذشته نباشی و طالب دنیا باشی به نفعته شیوه زندگیت مثه کبک باشه چون اگه گردن کشی کنی تمام آب دریای خزر رو به خوردت میدن و میشی زیر آبی.

طالبین دنیا بیان این ور همگی سرشونو بکنن زیر برف بقیه که طالب مرگند برن اونور یا میرن تو قفس یا میرن جلو جوخه و بنگ بنگ بنگ و در محضر خدا حاضر میشن ، درحالیکه سرت زیر برفه باید زور بزنی تا وضع مالیت بهتر بشه بعدشم وایسی تو صف تا جیره تو با خفت با قطره چکون بریزن تو دهنت اون موقع می فهمی که چقد زندگی با ذلت بده ،چقد بده سرتو زیر برف کنی و چشمتو بروی عزیزانت ببندی که کنارت پرپر میشن و تو بدون اینکه برای نجاتشون تلاش کنی مثه کبک سرتو زیر برف کردی اما هیچوقت فکر نمی کردی که وقتی آتیش به پا میشه خشک و تر با هم میسوزن،و وقتی عزیزان همه از قفس پریدن و دریای خون جاری شدهمه توش غرق میشین.

در جواب دوستی که مدعی اند ایران مثله کبک سرش را زیر برف کرده می گویم که مادرم ایران وقتی که نه سر پیاز بود نه ته پیاز بازهم لاله های پاکی تقدیم کرد اما اکنون با آن همه هدیه پاک باز هم  طعنه شنید که تو نه سر پیازی نه ته پیاز ،ما نمی جنگیم چون وقتی دیو رفت فرشته آمد اما نه در دوران دیو نه در دوران فرشته ما نه سر پیاز نه ته آن بودیم ،من و مادرم ایران در دل با تو هستیم هموطن اما نمی جنگیم  چون ما هیچ وقت نه سر پیاز بودیم نه ته پیاز،زمانها فقط رخ عوض می کنند اریکه هما نست که در گذشته بود و خواهد بود ما نمی جنگیم چون به مانند نسیمیم که می خواهیم خوش آیند گل باشیم،تو اگر می خواهی لاله باشی هرج ی نیست اما بدان نزد مرده های متحرک این دنیا جایی نخواهی داشت و فقط انگ خرابکار میبینی جز در جایگاه خدا که تو را ارج می نهند ،

بر ما خرده مگیرید یاران که ما هرگز نه سر پیاز بودیم نه ته پیاز بر ما خرده مگیرید که می خواهیم نسیم باشیم تا خوش آیند گل باشیم.

/ 0 نظر / 7 بازدید