دل دادگی با "هو" کن و غیر او رها کن

در این بازار تلخ و نومید آموختم که دل دادن و دلبستن چه کار عبث یست

در این خانه ی غمناک دیروز به هرکه دل بستم امروز رفت

به مادر که رفت

به دوست که رفت

به عشق که رفت

به که دل بندم که روزی خواهد رفت

امروز آموختم اینجا مادر و دوست و عشق یکیست

امروز آموختم دلبستن و دل دادن از آن "هو"ست

"هو"ست که مادر و دوست و عشق آدمیست

مال و صاحب و فرزند امتحان هریک از ماست

اما سخت است دل ندادن و دل نسپردن!

خدایا غم از دست رفتن یاران باوفا بر ما آسان کن

از این همه آزمون که ره به خطا رفته ام باز دارم و تسلی ام باش محبوب من

/ 0 نظر / 6 بازدید