فراموش شده

 آدم ها همه مشکل دارند و دنبال کوه محبت و پناه امنی می گردند اما هیچکس بی مشکل نیست و پناه گرم و پشتوانه هم رایگان نیست،متاسفانه ما آدمها هنوز درک نکرده اییم که خدا تنها پناه گرم و پشتوانه رایگان است و در جایی که نباید به دنبال مهر و محبت میگردیم،آدمها ی این زمانه به رایگان محبتی نثار هم نمی کنند اما محبت رایگان می خواهند،متاسفانه ما آدمها فراموش کار هم هستیم و بعد ازسیراب شدن از محبت کسی  پناهمان را فراموش می کنیم.کاش ما کمی می فهمیدیم که انسانیت چیست و محبت چگونه ست و جواب محبت چیزی جز محبت نیست.

/ 0 نظر / 9 بازدید