گلوله برفی

یک گلوله برفی برای خودم درست کردم...

آنقدر گرد و خوشگل که فکرش را هم نمی توانی بکنی.

بعد فکر کردم برای خودم نگهش دارم...

و پیش خودم بخوابانمش.

برایش لباس خواب درست کردم...

یک بالش هم برای زیر سرش.

دیشب دیدم گذاشته رفته...

اما پیش از رفتن جایش را خیس کرده بود!

شل سیلور استاین

/ 0 نظر / 7 بازدید