رستاخیز مردگان در دین بهی(زرتشت)

پیروزی نهایی راستی بر دروغ(فرش کرت) رستاخیز مردگان در دین بهی(زرتشت) نیست

 

نکته: پس از مطالعه برای اعلام نظر به تارنگار نویسنده مطلب: "اردشیر بابکان" مراجعه نمایید.

 

آیا به هنگام پیروزی نهایی راستی بر دروغ(فرشکرت) بدن های مردگان هم دوباره زنده میشوند؟ گات ها و اوستا چنین رویدادی را نمی شناسند. و هرگز هم از چنین رویدادی سخن نمی گویند و در اصل این رویداد رستاخیز مردگان در دین بهی(زرتشت) نیست و پیروزی نهایی راستی بر دروغ است اما در برخی از کتاب های پهلوی که پس از تازش اعراب به ایران نوشته شده در تایید رستاخیز بدن چیز هایی گفته شده که این گفته ها را برای اطلاع بیشتر خوانندگان عزیز در ادامه خواهم آورد که این گونه بیان کرده اند:   در کتاب پهلوی  بندهشن  که طرفدار نظریه دوباره زنده شدن مردگان است میگوید: خود زرتشت نسبت به دوباره زنده شدن مردگان پس از متلاشی شدن بدن تردید کرده است. ولی بندهشن اضافه میکند:  اورمزد که مردمان را از هیچ به وجود آورده میتواند چیزی را که قبلا" به وجود آورده دوباره زنده کند (بندهشن۷۰ و ۷۱) در اینجا تاثیر  ادیان ابراهیمی را میبینیم چون کتاب بند هشن پس از تازش اعراب به ایران نوشته شده. داتستان دینیگ نیز در تایید نظریه بندهشن استدلالی  را بیا کرده است و این نظریه را تایید کرده(داتستان دینیگ ـ ۹۳) کتاب پهلوی دینکرد  میگوید که ابدا" گناهکاران  و مجرمین خطرناک دوباره زنده نمی شوند . درحالی که داتستان دینیگ مدعی است همه خواه نیکوکار و یا گناهکار زنده میشوند (دینکرد کتاب هفتم ـ ۱۱۴) با همه این تفاسیری که در برخی کتب پهلوی و بر اساس استدلا های شخصی نویسندگان آنها بیان شده نمی توان این گفته ها را پایه و اساس قرار داد زیرا هیچ همخوانی با گات ها و حتی دیگر نسک های اوستا ندارند و همان گونه که گفتیم در مورد دوباره زنده شدن مرده ها در روز پیروزی نهایی خیر بر شر مطلقا" چیزی در گاتها نیست و به گفته خود همان بند هشن هم مورد تردید پیامبر(اشو زرتشت) بوده و از این گذشته با اختلافی هم که میان گفته های خود این کتاب های پهلوی نام برده وجود دارد نمی توان این نظریه دوباره زنده شدن مردگان را از آن دین بهی (زرتشت) دانست و در اعتبار این نوشته ها باید تردید کرد زیرا در این زمینه هم حکم دین زرتشت با حکم ادیان ابراهیمی متفاوت است. بر اساس آموزه های اصیل زرتشتی و جهان بینی زرتشتی بهتر است از بکار بردن کلمه رستاخیز در مورد این مسئله در دین بهی(زرتشت) جدا" خوداری کرد. آنچه تحت عنوان آرمان شهر اهورایی(ونگهئوش خشترا) و یا اضمحلال نیروگان انگره مینو در گات ها یاد شده یا فرشکرت نهایی جهان تفاوتی بنیادین با مفهوم رستاخیز مردگان دارد. ما در جهان بینی زرتشتی رستاخیز مردگان نداریم و به همین شوند(دلیل)بوده که مردگان خودمان را در دخمه یا برج خاموشی میگذاشتیم.

برای اعلام نظر به تارنگار نویسنده مطلب اردشیر بابکان مراجعه نمایید.

 

برگرفته از تارنگار اوستا

/ 0 نظر / 75 بازدید